From Charn Issara Tower Ii to Putthamomton Sai 2 Soi 21/1
Bus Only

Start your journey at: Charn Issara Tower Ii

Way to Travel IconWalk to Charn Issara
Way to Travel IconTravel to: Phan Fa Lilat using the line(s): Khlong boat
Way to Travel IconWalk to Thai Airways Building
Way to Travel IconTravel to: Muban Kop Kaeo using the line(s): 183 or 79
Way to Travel IconWalk to Putthamomton Sai 2 Soi 21/1


Show Itinerary in Thai

เริ่มต้นที่: ชาญอิสสระทาวเวอร์2เพชรบุรีตัดใหม่
Way to Travel Iconเดินไป ท่าเรือชาญอิสระ
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : ผ่านฟ้าลีลาส ใช้สาย: เรือโดยสารคลองแสนแสบ
Way to Travel Iconเดินไป บริษัทเดินอากาศไทย(บดท.)
Way to Travel Iconเดินทางไปที่สถานี : หมู่บ้านกอบแก้ว ใช้สาย: 183 หรือ 79
Way to Travel Iconเดินไป พุทธมณฑลสาย 2 ซอย21/1,หมู่บ้านกอบแก้ว