Bangkok Bus Icon

ไมตรีจิตต์

ชื่อของสถานี: ไมตรีจิตต์
สถานีต่อ 53, 73, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Maitri Chit
ไปถึง ไมตรีจิตต์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ไมตรีจิตต์ ไปถึง: