Bangkok Bus Icon

โรงแรมโอเรียลเต็ล

ชื่อของสถานี: โรงแรมโอเรียลเต็ล
สถานีต่อ 1, 35, 75, 514, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : O Rian Ten
ไปถึง โรงแรมโอเรียลเต็ล จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงแรมโอเรียลเต็ล ไปถึง: