Bangkok Bus Icon

โรงเรียนภูมิสมิทธ์

ชื่อของสถานี: โรงเรียนภูมิสมิทธ์
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phum Samit School
ไปถึง โรงเรียนภูมิสมิทธ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนภูมิสมิทธ์ ไปถึง: