Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลเสรีรักษ์
สถานีต่อ 27, 151, 502, 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Seriruk Hospital
ไปถึง โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ไปถึง: