Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถานีต่อ 20, 21, 37, 57, 76, 82, 85, 105, 120, 167, 169, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Somdejprapinklao Hospital
ไปถึง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปถึง: