Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
สถานีต่อ 145, 207, 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Borisat Li Woe
ไปถึง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ไปถึง: