Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถานีต่อ 8, 12, 14, 18, 28, 108, 125, 157, 166, 171, 509, 522, 536, 539, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phramongkutklao Hospital
ไปถึง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไปถึง: