Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangpakokhospita
ไปถึง โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล ไปถึง: