Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลตำรวจ

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลตำรวจ
สถานีต่อ A3, 14, 15, 74, 77, 504, 505, 514ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Police General Hospital
ไปถึง โรงพยาบาลตำรวจ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ ไปถึง: