Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(ฝั่งราชดำริ)

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(ฝั่งราชดำริ)
สถานีต่อ 14, 15, 50, 74, 77, 504, 505, 514, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chulalongkorn Hospital (Ratchadamri Side)
ไปถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(ฝั่งราชดำริ) จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(ฝั่งราชดำริ) ไปถึง: