Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
สถานีต่อ 15, 76, 77, 115, 172, 177, 504, 514, 547, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Bangkok Christian Hospital
ไปถึง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ไปถึง: