Bangkok Bus Icon

โรงงานไบโอ

ชื่อของสถานี: โรงงานไบโอ
สถานีต่อ 143, 26กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bio Manufacturing
ไปถึง โรงงานไบโอ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงงานไบโอ ไปถึง: