Bangkok Bus Icon

โรงงานชัยบูรณ์

ชื่อของสถานี: โรงงานชัยบูรณ์
สถานีต่อ 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chai Boon Factory
ไปถึง โรงงานชัยบูรณ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงงานชัยบูรณ์ ไปถึง: