Bangkok Bus Icon

โบสถ์แม่พระฟาติมา

ชื่อของสถานี: โบสถ์แม่พระฟาติมา
สถานีต่อ 73, 168, 171, 172, 514, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Fatima Catholic Church
ไปถึง โบสถ์แม่พระฟาติมา จากสถานที่:

จากสถานที่ โบสถ์แม่พระฟาติมา ไปถึง: