Bangkok Bus Icon

แยกโรงไม้(ถนนนาคนิวาสขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกโรงไม้(ถนนนาคนิวาสขาเข้า)
สถานีต่อ 156ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Yaek Rong Mai (Inbound)
ไปถึง แยกโรงไม้(ถนนนาคนิวาสขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกโรงไม้(ถนนนาคนิวาสขาเข้า) ไปถึง: