Bangkok Bus Icon

อู่มีนบุรี

ชื่อของสถานี: อู่มีนบุรี
สถานีต่อ 26, 96, 131, 197, 501, 502, 514, 519, 520, 26ก, 96ก, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Minburi Bus Depot
ไปถึง อู่มีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ อู่มีนบุรี ไปถึง: