Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านพิบูลย์บางซื่อ

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านพิบูลย์บางซื่อ
สถานีต่อ 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 543ก, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Phibun
ไปถึง หมู่บ้านพิบูลย์บางซื่อ จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านพิบูลย์บางซื่อ ไปถึง: