Bangkok Bus Icon

หน้าร้านทองมีนบุรี

ชื่อของสถานี: หน้าร้านทองมีนบุรี
สถานีต่อ 26, 27, 58, 96, 113, 131, 151, 168, 197, 501, 502, 514, 519, 520, 525, 526, 26ก, 96ก, 514 (G59E)

ใกล้กับ
ตลาดมีนบุรี: สายสีชมพูชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chatuchak 2 Market Minburi
ไปถึง หน้าร้านทองมีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ หน้าร้านทองมีนบุรี ไปถึง: