Bangkok Bus Icon

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชื่อของสถานี: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานีต่อ 22, 62, 67ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Immigration Office
ไปถึง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากสถานที่:

จากสถานที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปถึง: