Bangkok Bus Icon

สะพานพระปิ่นเกล้า(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: สะพานพระปิ่นเกล้า(ขาเข้า)
สถานีต่อ 35, 42, 68, 79, 80, 81, 91, 123, 124, 127, 157, 171, 183, 203, 507, 509, 511, 516, 556, 710, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Pinklao Bridge (Inbound)
ไปถึง สะพานพระปิ่นเกล้า(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ สะพานพระปิ่นเกล้า(ขาเข้า) ไปถึง: