Bangkok Bus Icon

สวนเจ้าเชตุ

ชื่อของสถานี: สวนเจ้าเชตุ
สถานีต่อ 3, 6, 9, 12, 43, 48ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suan Chao Chet
ไปถึง สวนเจ้าเชตุ จากสถานที่:

จากสถานที่ สวนเจ้าเชตุ ไปถึง: