Bangkok Bus Icon

สนามกอล์ฟนที

ชื่อของสถานี: สนามกอล์ฟนที
สถานีต่อ 147, 169, 171, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nathee Golf
ไปถึง สนามกอล์ฟนที จากสถานที่:

จากสถานที่ สนามกอล์ฟนที ไปถึง: