Bangkok Bus Icon

สจล.(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อของสถานี: สจล.(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถานีต่อ 143ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kmitl (Faculty Of Information Technology)
ไปถึง สจล.(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) จากสถานที่:

จากสถานที่ สจล.(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) ไปถึง: