Bangkok Bus Icon

ศาลแขวงดุสิต

ชื่อของสถานี: ศาลแขวงดุสิต
สถานีต่อ 28, 35, 66, 79, 123, 124, 125, 127, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 515, 516, 539, 542, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Dusit Municipality Court
ไปถึง ศาลแขวงดุสิต จากสถานที่:

จากสถานที่ ศาลแขวงดุสิต ไปถึง: