Bangkok Bus Icon

ศาลอาญา

ชื่อของสถานี: ศาลอาญา
สถานีต่อ 38, 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Criminal Court
ไปถึง ศาลอาญา จากสถานที่:

จากสถานที่ ศาลอาญา ไปถึง: