Bangkok Bus Icon

วัดตรีทศเทพ

ชื่อของสถานี: วัดตรีทศเทพ
สถานีต่อ 12, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Trithot Thep
ไปถึง วัดตรีทศเทพ จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดตรีทศเทพ ไปถึง: