Bangkok Bus Icon

ป้ายแยกวิสุทธิกษัตริย์

ชื่อของสถานี: ป้ายแยกวิสุทธิกษัตริย์
สถานีต่อ 49ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pai Yaek Wi Sutthi Kasatri
ไปถึง ป้ายแยกวิสุทธิกษัตริย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ป้ายแยกวิสุทธิกษัตริย์ ไปถึง: