Bangkok Bus Icon

ป้ายคอนแวนต์

ชื่อของสถานี: ป้ายคอนแวนต์
สถานีต่อ 17, 116, 149ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pai Khonwaen
ไปถึง ป้ายคอนแวนต์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ป้ายคอนแวนต์ ไปถึง: