Bangkok Bus Icon

นาวีเจริญทรัพย์

ชื่อของสถานี: นาวีเจริญทรัพย์
สถานีต่อ 147, 169, 171ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawi Charoen Sap
ไปถึง นาวีเจริญทรัพย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ นาวีเจริญทรัพย์ ไปถึง: