Bangkok Bus Icon

ธนาคารกรุงเทพ,(ถนนสุขสวัสดิ์)

ชื่อของสถานี: ธนาคารกรุงเทพ,(ถนนสุขสวัสดิ์)
สถานีต่อ 20ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Rongmi
ไปถึง ธนาคารกรุงเทพ,(ถนนสุขสวัสดิ์) จากสถานที่:

จากสถานที่ ธนาคารกรุงเทพ,(ถนนสุขสวัสดิ์) ไปถึง: