Bangkok Bus Icon

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ถนนพิบูลสงครามขาเข้า)

ชื่อของสถานี: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ถนนพิบูลสงครามขาเข้า)
สถานีต่อ 30, 32, 64, 65, 97, 114, 117, 203, 543ก, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ayudaya Bank
ไปถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ถนนพิบูลสงครามขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ถนนพิบูลสงครามขาเข้า) ไปถึง: