Bangkok Bus Icon

ตลาดเตาปูน

ชื่อของสถานี: ตลาดเตาปูน
สถานีต่อ 66, 67, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Pracha Chuen 2
ไปถึง ตลาดเตาปูน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดเตาปูน ไปถึง: