Bangkok Bus Icon

ตลาดศรีวานิช

ชื่อของสถานี: ตลาดศรีวานิช
สถานีต่อ A3, 12, 13, 24, 36, 54, 69, 73, 92, 168, 171, 172, 187, 204, 504, 514, 538, 36ก, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sriwanit Market
ไปถึง ตลาดศรีวานิช จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดศรีวานิช ไปถึง: