Bangkok Bus Icon

ตลาดราษฎร์บูรณะเก่า,หน้าโรงเรียนศึกษษ(เก่า)

ชื่อของสถานี: ตลาดราษฎร์บูรณะเก่า,หน้าโรงเรียนศึกษษ(เก่า)
สถานีต่อ 21, 75, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratburana Old Market, Sueksa School(Old)
ไปถึง ตลาดราษฎร์บูรณะเก่า,หน้าโรงเรียนศึกษษ(เก่า) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดราษฎร์บูรณะเก่า,หน้าโรงเรียนศึกษษ(เก่า) ไปถึง: