Bangkok Bus Icon

ตลาดมีนบุรี(อาคารปลาตะเพียนทอง)

ชื่อของสถานี: ตลาดมีนบุรี(อาคารปลาตะเพียนทอง)
สถานีต่อ 26, 96, 131, 501, 502, 514, 519, 525, 526, 26ก, 96ก, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Minburi Market (Golden Fiish Building)
ไปถึง ตลาดมีนบุรี(อาคารปลาตะเพียนทอง) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดมีนบุรี(อาคารปลาตะเพียนทอง) ไปถึง: