Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์
สถานีต่อ 16, 30, 66, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Thep Sumrit School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์ ไปถึง: