Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สถานีต่อ 3, 9, 16, 30, 32, 49, 65, 110, 505, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Saint Gabriel College
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไปถึง: