Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
สถานีต่อ 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Surao Sai Kong Din School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ไปถึง: