Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนภูมิสมิทธ์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนภูมิสมิทธ์
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Phum Samit School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนภูมิสมิทธ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนภูมิสมิทธ์ ไปถึง: