Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนปริยากร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนปริยากร
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Pari Ya Kon School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนปริยากร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนปริยากร ไปถึง: