Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนช่างอากาศอำรุง,กรมสรรพาวุธ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนช่างอากาศอำรุง,กรมสรรพาวุธ
สถานีต่อ 52, 65, 67, 70, 97ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Samoson Thahan Akat Bang Sue
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนช่างอากาศอำรุง,กรมสรรพาวุธ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนช่างอากาศอำรุง,กรมสรรพาวุธ ไปถึง: