Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนจรัญบริหารธุรกิจ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนจรัญบริหารธุรกิจ
สถานีต่อ 40, 42, 68, 79, 80, 108, 171, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Charun Business College
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนจรัญบริหารธุรกิจ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนจรัญบริหารธุรกิจ ไปถึง: