Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา
สถานีต่อ 73, 168, 171, 172, 514, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Fatima Catholic Church
ไปถึง ตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา ไปถึง: