Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอาคารสิรินรัตน์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอาคารสิรินรัตน์
สถานีต่อ 22, 46, 109, 115, 116, 149, 507, 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Roof Sirinrat
ไปถึง ตรงข้ามอาคารสิรินรัตน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอาคารสิรินรัตน์ ไปถึง: