Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านอรุณวรรณ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านอรุณวรรณ
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Arun Wan
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านอรุณวรรณ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านอรุณวรรณ ไปถึง: