Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านสกุลทิพย์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านสกุลทิพย์
สถานีต่อ 124, 125, 170, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Suk Thawi
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านสกุลทิพย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านสกุลทิพย์ ไปถึง: