Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านบุราพันธ์,ตรงข้ามธนันท์วัฒนะกิจ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านบุราพันธ์,ตรงข้ามธนันท์วัฒนะกิจ
สถานีต่อ 131ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite The Village Burapan , Opposite Matthew Nan Culture Ministry.
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านบุราพันธ์,ตรงข้ามธนันท์วัฒนะกิจ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านบุราพันธ์,ตรงข้ามธนันท์วัฒนะกิจ ไปถึง: