Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสถานทูตจีน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสถานทูตจีน
สถานีต่อ 73, 74, 136, 137, 172, 185, 206, 514, 517, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Embassy Of China
ไปถึง ตรงข้ามสถานทูตจีน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสถานทูตจีน ไปถึง: