Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยาราม

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยาราม
สถานีต่อ 12, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Wat Makutkasat
ไปถึง ตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยาราม จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดมกุฏกษัตริยาราม ไปถึง: